Senior Medewerker Grootboekadministratie M/V ** Ingevuld **
Referentie JAMG01
Dienstverband Full-time
Status Bekendmaking
Datum plaatsing vrijdag 29 oktober 2010
Locatie Amsterdam
Duur
Organisatieinformatie Amsterdam

,
Website: http://
Omschrijving Senior Medewerker Grootboekadministratie M/V

Opdrachtgever
Onze opdrachtgever is een aan de Amerikaanse Beurs genoteerd organisatie. De Nederlandse werkmaatschappij met het hoofdkantoor in Amsterdam heeft een omzet van rond de 100 miljoen Euro en faciliteert een 275 profitcentra's.

Doel
Het voeren van een bedrijfsadministratie, teneinde uit de daaruit voortvloeiende juiste, tijdige en volledige financiële registratie van de bedrijfsactiviteiten het management te kunnen voorzien van actuele en betrouwbare informatie, zodat de financiële weerslag van activiteiten getoetst kan worden aan beleidsmatig bepaalde normen en voorschriften.
Daarnaast is het doel een actieve bijdrage te leveren aan (c.q. adviseren m.b.t.) verbeteringen op administratief organisatorisch gebied binnen het takenpakket zoals hieronder beschreven en het bijdragen (participeren en signaleren van evt. afwijkingen) aan control activiteiten ter toetsing van de werking van administratieve procedures op diverse afdelingen.

Werkomschrijving
• Boekt goederengerelateerde inkoopfacturen.
• Codeert kostenfacturen en ziet toe op het juiste gebruik van grootboekrekeningen, afdelingen en kostenplaatsen.
• Controleert de integriteit van gegevensverzamelingen door dagelijkse controle van invoerverslagen op juistheid en volledigheid en correcte verwerking in het grootboek.
• Beheert het stelsel van tussenrekeningen, stemt regelmatig de saldi af en onderneemt, na analyse, actie in geval van afwijkingen en/of verschillen.
• Controleert de gerealiseerde brutomarge door vergelijking met de door het management gebudgetteerde marge per productgroep.
• Draagt zorg voor en participeert in het oplossen van probleemfacturen (m.n. prijsverschillen; manco's) in samenwerking met de betrokken afdelingen.
• Beoordeelt de grondslag van posten op tussenrekeningen en initieert desgewenst acties op diverse afdelingen om deze posten correct en tijdig te verwerken.
• Voert diverse ad hoc control werkzaamheden uit in het kader van toetsing van de werking van administratieve procedures bij diverse afdelingen (b.v. inventarisatiecontroles; controle op aanmeldingsprocedure goederenontvangst) en draagt bij aan verbetering van de administratief organisatorische procedures binnen het kader van de hierboven genoemde taken.
• Heeft intensief contact met collega's omtrent de juiste en tijdige verwerking van probleemfacturen en posten op tussenrekeningen. Dit vergt naast kennis van de crediteurenadministratie inzicht in diverse geldende werkprocedures en impliceert een actieve bewakende en signalerende taak. Vanuit deze laatste verantwoordelijkheid dienen collega's regelmatig met tact en vasthoudendheid te worden gewezen op het nakomen van werkafspraken.
• Ondersteunt de afdeling Control bij de maandafsluiting.
      - Initieert journaalposten
      - Bewaakt de tijdigheid van kostenafrekeningen
      - Stelt de juistheid van de voorraad gegevens vast
• Participeert in het vervaardigen van de jaarrekening.
      - Is verantwoordelijk voor additionele specificaties
      - Staat de accountants te woord in het kader van vragen rond de eigen werkzaamheden en geleverde specificaties
• Bewaakt en analyseert de administratieve inhoud van de verschillenmagazijnen. Initieert acties bij afwijkingen op de normale gang van zaken.
• Is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van ruildelen. O.a. afschrijvingen en correcte verwerking ruilprijzen.
• Beheert de Vaste Activa administratie. Bewaakt de investeringsbudgetten en de status van de aanwezige activa. Legt investeringen en desinvesteringen vast.
• Stelt de garantievoorziening vast en verwerkt deze.
• Vervaardigt, analyseert en verspreidt periodieke managementrapportages waaronder omzet-, orderintake- en voorraadrapportages.
• Ondersteunt waar nodig de afdeling Control bij adhoc werkzaamheden.
      - Is verantwoordelijk voor werkzaamheden op projectmatige basis b.v: analyses ouderdom/omloopsnelheid voorraden, marge onderzoeken, analyses toegekende coulance en rapporteert deze.
      - Is verantwoordelijk voor SOX werkzaamheden (o.a. het uitvoeren van testen, het invoeren van gewijzigde processen).
      - Voert de budgetten op in het automatiseringsysteem (SAP)
• Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de orderportefeuille waaronder ook het toetsen van de voortgang van de machine facturatie.
• Functioneert als back-up voor de beheerder van de verzekeringsportfolio.
• Egaliseert kostenrekeningen en bewaakt deze.

Inlichtingen

Ga terug naar de vorige pagina